Prispevki

14. SEJA SVETA ZA MLADE

#Mladi , #MSL , #MOL
14. seja Sveta za mlade MOL 14. seja Sveta za mlade MOL je potekala na temo zaposlovanja mladih na območju Mestne občine Ljubljana. Za izhodišče razprave so bili pripravljeni statistični podatki o stanju brezposelnosti. Razumeti je možno, da stopnja brezposelnosti pada, hkrati se še vedno povečuje število mladih, ki iščejo priložnosti v tujini. Raziskava sindikata Mladi plus kaže, da je velik delež delovnih mest na katerih se mladi zaposlujejo, med slabše plačanimi delovnimi mesti, predvsem v trgovini in proizvodnji, ki ne ustrezajo njihovim ambicijam in doseženi izobrazbi. Izpostavljeni so bili izzivi in pomen karierne orientacije, ki se ji v šolskem sistemu ne posveča dovolj pozornosti. Področje bi veljalo na nek način podpreti s strani MOL. V razpravi so se oblikovala ključna izhodišča, o konkretnih predlogih in ukrepih pa bo govora na prihodnji seji. Več informacijah o sejah in zapisnikih najdete na: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava/oddelki/oddelek-za-kulturo/urad-za-mladino-2/svet-za-mlade-v-mestni-obcini-ljubljana/seje-sveta-za-mlade-v-mol/ Marca 2016 je župan Mestne občine Ljubljana izdal…[...]

Read more

13. SEJA SVETA ZA MLADE

#Mladi , #MSL , #MOL
13. seja Sveta za mlade MOL Prva jesenska seja Sveta za mlade MOL je bila namenjena predvsem pregledu preteklega in aktualnega dogajanja na področju mladih in mladinskega sektorja ter določitvi tem in terminov prihodnjih sej. Seja je potekala v času, ko je dr. Uroš Grilc odstopil z mesta vodje Urada za mladino MOL. Na Uradu sta tako ostali le dve osebi. Svet se je strinjal s predlogom kadrovske okrepitve Urada, ki naj bo podana Občini. Predstavljena je bila tudi informacija o javnem povabilu za izvedbo raziskave o mladih v Ljubljani. Izbrana je bila raziskovalka Metka Kuhar iz FDV. Prav tako Urad nadaljuje s študentskim praktikumom s FDV, Oddelkom za komunikologijo. V okviru tega bodo študentje nadgrajevali raziskovalno delo s področja osipništva, kulture, glasbe, zlorab alkohola in drog, spolnosti, študentske prehrane in politične participacije. O okviru določitve tem za prihodnje seje so bila določena naslednja področja: zaposlovanje, politična participacija, revščina in…[...]

Read more

12. SEJA SVETA ZA MLADE

#Mladi , #MSL , #MOL
12. seja Sveta za mlade MOLNa 12. seji Sveta za mlade MOL se je nadaljevala razprava o oblikovanju elementov in dispozicije za raziskavo o stanju mladih v MOL. Na prejšnji seji smo se člani Sveta dogovorili, da do naslednje seje vsak s svojega področja pripravimo konkreten predlog nabora kazalcev, za katere vidimo potrebo po raziskovanju.Na Mladinskem svetu Ljubljane smo pripravili, predstavili in predlagali čim širše pordočje raziskovanja. V osnovi bi želeli, da raziskava zaobjame področje mladine z različnih zornih kotov. Po eni strani je pomembno, da pridobimo čim več statističnih podatkov, hkrati pa tudi subjektivna mnenja mladih o različnih kazalnikih. Smo pa tudi mnenja, da je potrebno ugotovitve primerjati s podobnimi občinami v tujini in Sloveniji.Izpostavili smo predvsem naslednje:1. Kdo so mladi Ljubljančani in Ljubljančanke- statističnoŠtevilo mladih v različnih starostnih skupinah.Število mladih po izobraževalnih institucijah:- osnovne šole, srednje šole, fakultete;- kolko je od tega mladih Ljubljančanov in kolko ne-Ljubljančanov;- za…[...]

Read more

11. SEJA SVETA ZA MLADE MOL

#Mladi , #MSL , #MOL
11. seja Sveta za mlade MOL Enajsta seja Sveta za mlade MOL je bila namenjena razpravi o oblikovanju elementov in dispozicije za raziskavo o stanju mladih v MOL.Ugotovili smo, da v Sloveniji že 7 let ni bilo obsežnejše raziskave, ki bi osvetlila položaj mladih, zato bi bila nova raziskava nujno potrebna.Raziskava, ki bi se je lotili v MOL, bi lahko bila zastavljena v različne smeri. Lahko je evalvacija politik, lahko je evalvacija delovanja mladinskih centrov, lahko je raziskovanje subjektivnega dojemanja mladih. Izpostavljeno pa je bilo tudi, da potrebujemo inštrumentarij za kontinuirano spremljanje področja mladine na nacionalnem nivoju, ki pa bi ga lahko nadgrajevali z vidika potreb posameznih lokalnih skupnosti.Člani Sveta smo se dogovorili, da do naslednje seje vsak s svojega področja pripravimo konkreten predlog nabora kazalcev, za katere vidimo potrebo po raziskovanju.Pod točko razno se je razvila debata o zastopanosti mladih in mladinskih vprašanj v množičnih medijih. Podan je bil…[...]

Read more

10. SEJA SVETA ZA MLADE MOL

#Mladi , #MSL , #MOL
10. seja Sveta za mlade MOL Na pobudo Mladinskega sveta Ljubljane je Svet za mlade MOL po nekajmesečnem premoru opravil pregled uresničevanja sklepov, sprejetih na devetih sejah Sveta v letu 2016.Ugotovili smo pomanjkanje aktivnosti predvsem na področju tveganih vedenj mladih in priprave celovitega strateškega dokumenta glede preprečevanja zasvojenosti v MOL. Svet za mladino MOL je na septemberski seji v lanskem letu prejel monožico predlogov za izboljšanje stanja.Svet je določil temo za naslednjo sejo, in sicer oblikovanje elementov in dispozicije za raziskavo o stanji mladih v MOL. Seznanjeni smo bili z rezultati javnega poziva za podporo mreži Mladinskih centrov Ljubljana.Svet je za eno od prihodnjih sej razpravljal še o dveh temah: problematiki zaposlovanja mladih in politične participacije mladih. Več informacijah o sejah in zapisnikih najdete na: https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/mladi-v-ljubljani/urad-za-mladino/svet-za-mlade-v-mestni-obcini-ljubljana/seje-sveta-za-mlade/ Marca 2016 je župan Mestne občine Ljubljana izdal sklep o imenovanju Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana. Naloge Sveta za mlade so: - spremlja…[...]

Read more

9. SEJA SVETA ZA MLADE MOL

#Mladi , #MSL , #MOL
9. seja Sveta za mlade MOLNa deveti seji smo nadaljevali z debato o prostorih za delovanje mladinskih organizacij in organizacij za mlade v MOL. Predstavljena sta bila predloga proračunov MOL za leti 2017 in 2018. Predstavljen je bil tudi predlog Pravilnika o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim v starosti od 18. do 29. leta. Obravnavali pa smo tudi Javni razpis za sofinanciranje programov mreže Mladinskih centrov Ljubljana v obdobju 2017 - 2019 v MOL.Iz predlogov proračunov smo lahko ugotovili, da je bilo prizadevanje občinskih svetnikov, Sveta za mlade in Urada za mladino uspešno, ter da smo uspeli zagotoviti dodatnih 100.000,00 evrov za vzpostavitev mreže Mladinskih centrov Ljubljana, kar je eden od ključnih ciljev Strategije MOL za mlade. Pod točko razno smo se seznanili, da je Mestna občina Ljubljana je prejela naziv Mladim prijazna občina za novo petletno obdobje. Certifikatobčinam podeljujeta Inštitut za mladinsko politiko in Skupnost občin Slovenije.…[...]

Read more

8. SEJA SVETA ZA MLADE MOL

#Mladi , #MSL , #MOL
8. seja Sveta za mlade MOLOsma seja Sveta za mlade MOL je bila namenjena razpravi o prostorih za delovanje mladinskih organizacij in organizacij za mlade v MOL ter obravnavi osnutkov proračunov MOL za leti 2017 in 2018.Predstavljeni so bili rezultati vprašalnika o prostorih za delovanje mladinskih organizacij. Debata pa je predvsem potekala o Zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju ter Zakonu o lokalni samoupravi, predvsem o delih, ki se nanašajo na dodeljevanje prostorov za dejavnosti, ki so v javnem interesu.Predstavniki MSL smo izpostavili, da v Ljubljani obstajajo različne dimenzije prostorskih težav za mladinske organizacije. Mnoge organizacije svojih prostorov sploh nimajo, mnoge pa delujejo v precej nekvalitetnih in dotrajanih prostorih. Izpostaviti velja tudi vprašanje zagotavljanja mladinske infrastrukture in s tem prostorov za mladinske organizacije preko mladinskih centrov. Ta povezava trenutno ni prisotna. MSL je zato že v preteklosti predlagal vzpostavitev večjega, osrednjega mladinskega centra, ki bi to možnost nudil. Konkreten…[...]

Read more

7. SEJA SVETA ZA MLADE MOL

#Mladi , #MSL , #MOL
7. seja Sveta za mlade MOLNa sedmi seji Sveta za mlade MOL smo nadaljevali z razpravo o zasvojenosti iz prejšnje seje. Oblikovani so bili tudi sklepi glede izboljšanja stanja. Sklenjeno je bilo, da pristojni urad MOL v najkrajšem času skozi široko javno razpravo in vključevanje strokovne javnosti, organizacij ter posameznikov, ki delujejo na področju zasvojenosti, sprejme celovito strategijo obravnave problematike zasvojenosti z drogami v MOL.Pod točko razno je bil podan predlog o obravnavi problematike prostorov za mladinski sektor.Predstavnik MSL pa je zahteval pojasnilo glede izvajanja projekta Kul služba!, saj je bilo v medijih zaslediti opozorila o neprimerni obravnavi mladih udeležencev projekta. Urad za mladino je predlagal evalvacijo projekta in izvedbo izboljšav. Več informacijah o sejah in zapisnikih najdete na: https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/mladi-v-ljubljani/urad-za-mladino/svet-za-mlade-v-mestni-obcini-ljubljana/seje-sveta-za-mlade/ Marca 2016 je župan Mestne občine Ljubljana izdal sklep o imenovanju Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana. Naloge Sveta za mlade so: - spremlja uresničevanja ciljev in ukrepov Strategije MOL…[...]

Read more

6. SEJA SVETA ZA MLADE MOL

#Mladi , #MSL , #MOL
6. seja Sveta za mlade MOLPeta seja Sveta za mlade MOL je bila namenjena obravnavi aktualne problematike zasvojenosti mladih z drogami. Na sejo so bili povabljeni predstavniki treh vidnejših organizacij, ki se v Ljubljani ukvarjajo z zasvojenostjo, t.j. predstavniki društva Stigma, DrogArta in Projekta Človek. Predstavili so svoje delo in največje izzive, s katerimi se srečujejo, ter predloge za izboljšanje položaja glede dela na tem področju.Ker gre za kompleksno problematiko, smo po temeljiti predstavitvi člani Sveta ocenili, da se razpravo o tej temi nadaljuje na naslednji seji. Več informacijah o sejah in zapisnikih najdete na: https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/mladi-v-ljubljani/urad-za-mladino/svet-za-mlade-v-mestni-obcini-ljubljana/seje-sveta-za-mlade/ Marca 2016 je župan Mestne občine Ljubljana izdal sklep o imenovanju Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana. Naloge Sveta za mlade so: - spremlja uresničevanja ciljev in ukrepov Strategije MOL za mlade za obdobje 2016-2025; - daje mnenje k Poročilu o izvajanju Strategije MOL za mlade 2016-2025; - daje mnenja in predloge k tistim…[...]

Read more

5. SEJA SVETA ZA MLADE MOL

#Mladi , #MSL , #MOL
5. seja Sveta za mlade MOLPeta seja je bila drugo nadaljevanje in evalvacja 3. seje Sveta za mlade MOL. Izvedla se je moderirana evalvacija in sprejele so se usmeritve, ki naj bi se upoštevale pri izvedbi naslednjih sej. Več informacijah o sejah in zapisnikih najdete na: https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/mladi-v-ljubljani/urad-za-mladino/svet-za-mlade-v-mestni-obcini-ljubljana/seje-sveta-za-mlade/ Marca 2016 je župan Mestne občine Ljubljana izdal sklep o imenovanju Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana. Naloge Sveta za mlade so: - spremlja uresničevanja ciljev in ukrepov Strategije MOL za mlade za obdobje 2016-2025; - daje mnenje k Poročilu o izvajanju Strategije MOL za mlade 2016-2025; - daje mnenja in predloge k tistim gradivom Mestnega sveta MOL, ki pomembno vplivajo na položaj mladih; - opozarja na aktualno problematiko, povezano z mladimi v MOL, in daje pobude za njeno razreševanje; - obravnava pobude, ki jih na MOL posredujejo mladi in so strateške narave ali zadevajo izvajanje lokalne mladinske politike, in se do njih…[...]

Read more
Start
1

O nas

Smo krovna organizacija ljubljanskih mladinskih organizacij!

Podpira nas: 

 

Twitter

Hitri kontakt

Mladinski svet Ljubljane
Bežigrad 6
1000 Ljubljana
E-pošta: info@mslj.si