Prispevki

14. SEJA SVETA ZA MLADE

14. SEJA SVETA ZA MLADE

 

14. seja Sveta za mlade MOL

 

14. seja Sveta za mlade MOL je potekala na temo zaposlovanja mladih na območju Mestne občine Ljubljana.

Za izhodišče razprave so bili pripravljeni statistični podatki o stanju brezposelnosti.

Razumeti je možno, da stopnja brezposelnosti pada, hkrati se še vedno povečuje število mladih, ki iščejo priložnosti v tujini. Raziskava sindikata Mladi plus kaže, da je velik delež delovnih mest na katerih se mladi zaposlujejo, med slabše plačanimi delovnimi mesti, predvsem v trgovini in proizvodnji, ki ne ustrezajo njihovim ambicijam in doseženi izobrazbi.

 Izpostavljeni so bili izzivi in pomen karierne orientacije, ki se ji v šolskem sistemu ne posveča dovolj pozornosti. Področje bi veljalo na nek način podpreti s strani MOL.

 V razpravi so se oblikovala ključna izhodišča, o konkretnih predlogih in ukrepih pa bo govora na prihodnji seji.

 

Več informacijah o sejah in zapisnikih najdete na: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava/oddelki/oddelek-za-kulturo/urad-za-mladino-2/svet-za-mlade-v-mestni-obcini-ljubljana/seje-sveta-za-mlade-v-mol/

Marca 2016 je župan Mestne občine Ljubljana izdal sklep o imenovanju Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana. Naloge Sveta za mlade so:

- spremlja uresničevanja ciljev in ukrepov Strategije MOL za mlade za obdobje 2016-2025;

- daje mnenje k Poročilu o izvajanju Strategije MOL za mlade 2016-2025;

- daje mnenja in predloge k tistim gradivom Mestnega sveta MOL, ki pomembno vplivajo na položaj mladih;

- opozarja na aktualno problematiko, povezano z mladimi v MOL, in daje pobude za njeno razreševanje;

- obravnava pobude, ki jih na MOL posredujejo mladi in so strateške narave ali zadevajo izvajanje lokalne mladinske politike, in se do njih opredeli;

- izvaja druge aktivnosti, ki so povezane s položajem mladih v MOL.

V Svet za mlade Mestne občine Ljubljana so imenovani: Denis Strikovič, Maja Urbanc, Emilija Mitrović, Ksenja Perko, Maja Đević, Nataša Hauzer, dr. Uroš Grilc, Vasko Simeunović, Matic Munc, Matjaž Vodeb

 


O nas

Smo krovna organizacija ljubljanskih mladinskih organizacij!

Podpira nas: 

 

Twitter

Hitri kontakt

Mladinski svet Ljubljane
Bežigrad 6
1000 Ljubljana
E-pošta: info@mslj.si