Prispevki

13. SEJA SVETA ZA MLADE

13. SEJA SVETA ZA MLADE

 

13. seja Sveta za mlade MOL

 

Prva jesenska seja Sveta za mlade MOL je bila namenjena predvsem pregledu preteklega in aktualnega dogajanja na področju mladih in mladinskega sektorja ter določitvi tem in terminov prihodnjih sej.

Seja je potekala v času, ko je dr. Uroš Grilc odstopil z mesta vodje Urada za mladino MOL. Na Uradu sta tako ostali le dve osebi. Svet se je strinjal s predlogom kadrovske okrepitve Urada, ki naj bo podana Občini.

Predstavljena je bila tudi informacija o javnem povabilu za izvedbo raziskave o mladih v Ljubljani. Izbrana je bila raziskovalka Metka Kuhar iz FDV. 
Prav tako Urad nadaljuje s študentskim praktikumom s FDV, Oddelkom za komunikologijo. V okviru tega bodo študentje nadgrajevali raziskovalno delo s področja osipništva, kulture, glasbe, zlorab alkohola in drog, spolnosti, študentske prehrane in politične participacije.

O okviru določitve tem za prihodnje seje so bila določena naslednja področja: zaposlovanje, politična participacija, revščina in mladi. 
V tem letu se bosta predvidoma odvili še dve seji. Tema prihodnje bo zaposlovanje.

Več informacijah o sejah in zapisnikih najdete na: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava/oddelki/oddelek-za-kulturo/urad-za-mladino-2/svet-za-mlade-v-mestni-obcini-ljubljana/seje-sveta-za-mlade-v-mol/

Marca 2016 je župan Mestne občine Ljubljana izdal sklep o imenovanju Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana. Naloge Sveta za mlade so:

- spremlja uresničevanja ciljev in ukrepov Strategije MOL za mlade za obdobje 2016-2025;

- daje mnenje k Poročilu o izvajanju Strategije MOL za mlade 2016-2025;

- daje mnenja in predloge k tistim gradivom Mestnega sveta MOL, ki pomembno vplivajo na položaj mladih;

- opozarja na aktualno problematiko, povezano z mladimi v MOL, in daje pobude za njeno razreševanje;

- obravnava pobude, ki jih na MOL posredujejo mladi in so strateške narave ali zadevajo izvajanje lokalne mladinske politike, in se do njih opredeli;

- izvaja druge aktivnosti, ki so povezane s položajem mladih v MOL.

V Svet za mlade Mestne občine Ljubljana so imenovani: Denis Strikovič, Maja Urbanc, Emilija Mitrović, Ksenja Perko, Maja Đević, Nataša Hauzer, dr. Uroš Grilc, Vasko Simeunović, Matic Munc, Matjaž Vodeb


O nas

Smo krovna organizacija ljubljanskih mladinskih organizacij!

Podpira nas: 

 

Twitter

Hitri kontakt

Mladinski svet Ljubljane
Bežigrad 6
1000 Ljubljana
E-pošta: info@mslj.si