Prispevki

12. SEJA SVETA ZA MLADE

12. SEJA SVETA ZA MLADE

 

12. seja Sveta za mlade MOL

Na 12. seji Sveta za mlade MOL se je nadaljevala razprava o oblikovanju elementov in dispozicije za raziskavo o stanju mladih v MOL. Na prejšnji seji smo se člani Sveta dogovorili, da do naslednje seje vsak s svojega področja pripravimo konkreten predlog nabora kazalcev, za katere vidimo potrebo po raziskovanju.

Na Mladinskem svetu Ljubljane smo pripravili, predstavili in predlagali čim širše pordočje raziskovanja. V osnovi bi želeli, da raziskava zaobjame področje mladine z različnih zornih kotov. Po eni strani je pomembno, da pridobimo čim več statističnih podatkov, hkrati pa tudi subjektivna mnenja mladih o različnih kazalnikih. Smo pa tudi mnenja, da je potrebno ugotovitve primerjati s podobnimi občinami v tujini in Sloveniji.

Izpostavili smo predvsem naslednje:

1. Kdo so mladi Ljubljančani in Ljubljančanke- statistično

Število mladih v različnih starostnih skupinah.

Število mladih po izobraževalnih institucijah:
- osnovne šole, srednje šole, fakultete;
- kolko je od tega mladih Ljubljančanov in kolko ne-Ljubljančanov;
- za katere vrste izobraževanj se mladi Ljubljančani odločajo (gimnazije/strokovne šole, družboslovje/naravoslovje).

Število mladih Ljubljančanov, ki se organizirano ukvarjajo:
- šport;
- umetnost;
- dodatna izobraževanja.

V katere skupine se vključujejo ali pa štejejo, da jim pripadajo:
- združenja;
- organizacije;
- fanclubi;
- subkulture.

Katerih javnih dogodkov se udeležujejo:
- kultura;
- šport;
- zabava;
- delavnice.

2. Ekonomsko-socialna slika:
- statistike mladih glede na višino dohodka v družini;
- ekonomsko-socialni položaj glede na subjektivno mnenje mladih;
- kako ekonomsko-socialni položaj vpliva na socialni položaj oz. preživljanje
prostega časa;
- koliko mladih opravlja kakršnekoli oblike dela;
- koliko mladih prejema kakršne koli oblike socialnih transferov;
- ali imajo učno neuspešni mladostniki in brezposelni drugačne (prostočasne)
navade in potrebe kot vrstniki (kakšne).

3. Zdravje:
- uživanje in posledice uživanja alkohola;
- odvisnosti(kemična in nekemična);
- psihofizično stanje mladih Ljubljančanov.

4. Vprašanja glede informiranja:
- kje in na kakšen način mladi iščejo informacije ter katere informacije želijo pridobivati iz strani vseh deležnikov v lokalni mladinski politiki.

5. Aktivnosti in dejavnosti v Ljubljani:
- primerjava dojemanja komercialnih in civilno-družbenih aktivnosti;
- katere oblike preživljanja prostega časa mladi pogrešajo v mestu;
- ali obstajajo socialne, ekonomske, fizične idr. omejitve za željene prostočasne aktivnosti;
- kateri vidiki prostočasnih potreb mladih so nezadovoljeni;
- kako bi bilo mogoče odpraviti morebitno neskladje med potrebami mladih in možnostmi za preživljanje prostega časa v soseskah in v mestu, kot celoti;
- v katere oblike organiziranih dejavnosti se vključujejo oz. v katere bi se želeli vključevati (mnenje);
- zakaj se odločajo za posamezne aktivnosti ali dejavnosti;
- kaj počnejo skupaj, ko so v družbi;
- ali so zadovoljni s tem, kar počnejo v prostem času.

6. Mladinska infrastruktura:
- kako si mladi predstavljajo mladinsko infrastrukturo;
- čemu naj bi bila namenjena mladinska infrastruktura (mnenja);
- katero mladinsko infrastrukturo uporabljajo;
- kakšno mladinsko infrastrukturo bi potrebovali (česa več);
- kaj je alternativa mladinski infrastrukturi;
- kako preživljajo prosti čas mladostniki, ki se običajno zadržujejo na različnih lokacijah v mestu (na ulicah, v lokalih, na športnih terenih, v kulturnih in alternativnih kulturnih prostorih).

7. Vključenost in participacija:
- kako razumejo svojo vlogo kot posameznika v lokalni skupnosti;
- kaj mladim pomeni družbena vključenost in participacija;
- kako mladi vidijo svojo vlogo pri sodelovanju pri oblikovanju skupnosti in (lokalnega) okolja;
- katere vzvode družbene participacije poznajo;
- ali se štejejo med aktivne državljane;
- kje mladi vidijo priložnosti za sodelovanje mladih v skupnosti;
- kje mladi vidijo potrebe družbe po sodelovanju mladih, kje vidijo priložnosti za sodelovanje;

8. Mladinsko organiziranje:
- število mladinskih organizacij;
- razmerje v številu in povečevanju ali zmanjševanju števila mladinskih organizacij v primerjavi z organizacijami za mlade;
- število aktivnosti in projektov mladinskih organizacij;
- število mladih vključenih v mladinske organizacije;
- trendi na tem področju.

9. Strategija za mlade:
- evalvacija in raziskava ciljev, ukrepov in aktivnosti, ki izhajajo iz strategije za mlade v MOL.

Več informacijah o sejah in zapisnikih najdete na: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava/oddelki/oddelek-za-kulturo/urad-za-mladino-2/svet-za-mlade-v-mestni-obcini-ljubljana/seje-sveta-za-mlade-v-mol/

Marca 2016 je župan Mestne občine Ljubljana izdal sklep o imenovanju Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana. Naloge Sveta za mlade so:

- spremlja uresničevanja ciljev in ukrepov Strategije MOL za mlade za obdobje 2016-2025;

- daje mnenje k Poročilu o izvajanju Strategije MOL za mlade 2016-2025;

- daje mnenja in predloge k tistim gradivom Mestnega sveta MOL, ki pomembno vplivajo na položaj mladih;

- opozarja na aktualno problematiko, povezano z mladimi v MOL, in daje pobude za njeno razreševanje;

- obravnava pobude, ki jih na MOL posredujejo mladi in so strateške narave ali zadevajo izvajanje lokalne mladinske politike, in se do njih opredeli;

- izvaja druge aktivnosti, ki so povezane s položajem mladih v MOL.

V Svet za mlade Mestne občine Ljubljana so imenovani: Denis Strikovič, Maja Urbanc, Emilija Mitrović, Ksenja Perko, Maja Đević, Nataša Hauzer, dr. Uroš Grilc, Vasko Simeunović, Matic Munc, Matjaž Vodeb


O nas

Smo krovna organizacija ljubljanskih mladinskih organizacij!

Podpira nas: 

 

Twitter

Hitri kontakt

Mladinski svet Ljubljane
Bežigrad 6
1000 Ljubljana
E-pošta: info@mslj.si