Prispevki

10. SEJA SVETA ZA MLADE MOL

10. SEJA SVETA ZA MLADE MOL

 

10. seja Sveta za mlade MOL

Na pobudo Mladinskega sveta Ljubljane je Svet za mlade MOL po nekajmesečnem premoru opravil pregled uresničevanja sklepov, sprejetih na devetih sejah Sveta v letu 2016.

Ugotovili smo pomanjkanje aktivnosti predvsem na področju tveganih vedenj mladih in priprave celovitega strateškega dokumenta glede preprečevanja zasvojenosti v MOL. Svet za mladino MOL je na septemberski seji v lanskem letu prejel monožico predlogov za izboljšanje stanja.

Svet je določil temo za naslednjo sejo, in sicer oblikovanje elementov in dispozicije za raziskavo o stanji mladih v MOL.

Seznanjeni smo bili z rezultati javnega poziva za podporo mreži Mladinskih centrov Ljubljana.

Svet je za eno od prihodnjih sej razpravljal še o dveh temah: problematiki zaposlovanja mladih in politične participacije mladih.

Več informacijah o sejah in zapisnikih najdete na: https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/mladi-v-ljubljani/urad-za-mladino/svet-za-mlade-v-mestni-obcini-ljubljana/seje-sveta-za-mlade/

 

Marca 2016 je župan Mestne občine Ljubljana izdal sklep o imenovanju Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana. Naloge Sveta za mlade so:

- spremlja uresničevanja ciljev in ukrepov Strategije MOL za mlade za obdobje 2016-2025;

- daje mnenje k Poročilu o izvajanju Strategije MOL za mlade 2016-2025;

- daje mnenja in predloge k tistim gradivom Mestnega sveta MOL, ki pomembno vplivajo na položaj mladih;

- opozarja na aktualno problematiko, povezano z mladimi v MOL, in daje pobude za njeno razreševanje;

- obravnava pobude, ki jih na MOL posredujejo mladi in so strateške narave ali zadevajo izvajanje lokalne mladinske politike, in se do njih opredeli;

- izvaja druge aktivnosti, ki so povezane s položajem mladih v MOL.

V Svet za mlade Mestne občine Ljubljana so imenovani: Denis Strikovič, Maja Urbanc, Emilija Mitrović, Ksenja Perko, Maja Đević, Nataša Hauzer, dr. Uroš Grilc, Vasko Simeunović, Matic Munc, Matjaž Vodeb

 


O nas

Smo krovna organizacija ljubljanskih mladinskih organizacij!

Podpira nas: 

 

Twitter

Hitri kontakt

Mladinski svet Ljubljane
Bežigrad 6
1000 Ljubljana
E-pošta: info@mslj.si