Prispevki

9. SEJA SVETA ZA MLADE MOL

9. SEJA SVETA ZA MLADE MOL

 

9. seja Sveta za mlade MOL

Na deveti seji smo nadaljevali z debato o prostorih za delovanje mladinskih organizacij in organizacij za mlade v MOL. Predstavljena sta bila predloga proračunov MOL za leti 2017 in 2018. Predstavljen je bil tudi predlog Pravilnika o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim v starosti od 18. do 29. leta. Obravnavali pa smo tudi Javni razpis za sofinanciranje programov mreže Mladinskih centrov Ljubljana v obdobju 2017 - 2019 v MOL.

Iz predlogov proračunov smo lahko ugotovili, da je bilo prizadevanje občinskih svetnikov, Sveta za mlade in Urada za mladino uspešno, ter da smo uspeli zagotoviti dodatnih 100.000,00 evrov za vzpostavitev mreže Mladinskih centrov Ljubljana, kar je eden od ključnih ciljev Strategije MOL za mlade.

Pod točko razno smo se seznanili, da je Mestna občina Ljubljana je prejela naziv Mladim prijazna občina za novo petletno obdobje. Certifikat
občinam podeljujeta Inštitut za mladinsko politiko in Skupnost občin Slovenije. Podaljšanje certifikata lahko prejmejo občine, ki izvajajo ukrepe na vseh osmih ocenjevanih področjih in se zavežejo, da jih bodo izvajale tudi naprej: načrtno obravnavanje področja mladine, zaposlovanje mladih, stanovanjska politika, participacija mladih, izobraževanje mladih, organiziranje mladih, informiranje mladih in skupni projekti mladih in Občine na ravni politik za mlade.

Več informacijah o sejah in zapisnikih najdete na: https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/mladi-v-ljubljani/urad-za-mladino/svet-za-mlade-v-mestni-obcini-ljubljana/seje-sveta-za-mlade/

 

Marca 2016 je župan Mestne občine Ljubljana izdal sklep o imenovanju Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana. Naloge Sveta za mlade so:

- spremlja uresničevanja ciljev in ukrepov Strategije MOL za mlade za obdobje 2016-2025;

- daje mnenje k Poročilu o izvajanju Strategije MOL za mlade 2016-2025;

- daje mnenja in predloge k tistim gradivom Mestnega sveta MOL, ki pomembno vplivajo na položaj mladih;

- opozarja na aktualno problematiko, povezano z mladimi v MOL, in daje pobude za njeno razreševanje;

- obravnava pobude, ki jih na MOL posredujejo mladi in so strateške narave ali zadevajo izvajanje lokalne mladinske politike, in se do njih opredeli;

- izvaja druge aktivnosti, ki so povezane s položajem mladih v MOL.

V Svet za mlade Mestne občine Ljubljana so imenovani: Denis Strikovič, Maja Urbanc, Emilija Mitrović, Ksenja Perko, Maja Đević, Nataša Hauzer, dr. Uroš Grilc, Vasko Simeunović, Matic Munc, Matjaž Vodeb


  #Mladi , #MSL , #MOL

O nas

Smo krovna organizacija ljubljanskih mladinskih organizacij!

Podpira nas: 

 

Twitter

Hitri kontakt

Mladinski svet Ljubljane
Bežigrad 6
1000 Ljubljana
E-pošta: info@mslj.si