Prispevki

8. SEJA SVETA ZA MLADE MOL

8. SEJA SVETA ZA MLADE MOL

 

8. seja Sveta za mlade MOL

Osma seja Sveta za mlade MOL je bila namenjena razpravi o prostorih za delovanje mladinskih organizacij in organizacij za mlade v MOL ter obravnavi osnutkov proračunov MOL za leti 2017 in 2018.

Predstavljeni so bili rezultati vprašalnika o prostorih za delovanje mladinskih organizacij. Debata pa je predvsem potekala o Zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju ter Zakonu o lokalni samoupravi, predvsem o delih, ki se nanašajo na dodeljevanje prostorov za dejavnosti, ki so v javnem interesu.

Predstavniki MSL smo izpostavili, da v Ljubljani obstajajo različne dimenzije prostorskih težav za mladinske organizacije. Mnoge organizacije svojih prostorov sploh nimajo, mnoge pa delujejo v precej nekvalitetnih in dotrajanih prostorih. Izpostaviti velja tudi vprašanje zagotavljanja mladinske infrastrukture in s tem prostorov za mladinske organizacije preko mladinskih centrov. Ta povezava trenutno ni prisotna. MSL je zato že v preteklosti predlagal vzpostavitev večjega, osrednjega mladinskega centra, ki bi to možnost nudil. Konkreten predlog se nanaša na projekt vzpostavitve takšnega centra v Palači Cukrarna. Ideji projekt, ki smo ga izdelali v MSL, si lahko ogledate na naslednji povezavi - http://mslj.si/mc-ljubljana.

Proračuna
Predstavljeni so bili osnutki proračunov za leti 2017 in 2018. Večja novost v letu 2017, glede na leto 2016 je program, ki ga bi izvajal JZ Mladi zmaji – manjši del proračuna bo namenjen financiranju mladinskih pobud, t.i. manjšim ad-hoc projektom mladih, ki bodo s tem projektom lahko uresničili svojo idejo. V letu 2018 pa UZM MOL predvideva objavo prvega razpisa za Mrežo mladinskih centrov, za kar so v osnutku proračuna že predvidena sredstva.

Podan je bil predlog, da bi se v proračun za 2017 dodala nova postavka in znesek v višini 50.000,00 evrov za izvedbo raziskave o mladih v Ljubljani, raziskave, ki bo odgovorila na vprašanje o potrebah mladih v mestu in ki bo osnova za spremljanje uresničevanja Strategije MOL za mlade.

Podan je bil tudi predlog za vložitev amandmaja za zagotovitev dodatnih 100.000,00 evrov v proračunu za leto 2017 za začetek oblikovanja Mreže mladinskih centrov.

Več informacijah o sejah in zapisnikih najdete na: https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/mladi-v-ljubljani/urad-za-mladino/svet-za-mlade-v-mestni-obcini-ljubljana/seje-sveta-za-mlade/

 

Marca 2016 je župan Mestne občine Ljubljana izdal sklep o imenovanju Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana. Naloge Sveta za mlade so:

- spremlja uresničevanja ciljev in ukrepov Strategije MOL za mlade za obdobje 2016-2025;

- daje mnenje k Poročilu o izvajanju Strategije MOL za mlade 2016-2025;

- daje mnenja in predloge k tistim gradivom Mestnega sveta MOL, ki pomembno vplivajo na položaj mladih;

- opozarja na aktualno problematiko, povezano z mladimi v MOL, in daje pobude za njeno razreševanje;

- obravnava pobude, ki jih na MOL posredujejo mladi in so strateške narave ali zadevajo izvajanje lokalne mladinske politike, in se do njih opredeli;

- izvaja druge aktivnosti, ki so povezane s položajem mladih v MOL.

V Svet za mlade Mestne občine Ljubljana so imenovani: Denis Strikovič, Maja Urbanc, Emilija Mitrović, Ksenja Perko, Maja Đević, Nataša Hauzer, dr. Uroš Grilc, Vasko Simeunović, Matic Munc, Matjaž Vodeb


  #Mladi , #MSL , #MOL

O nas

Smo krovna organizacija ljubljanskih mladinskih organizacij!

Podpira nas: 

 

Twitter

Hitri kontakt

Mladinski svet Ljubljane
Bežigrad 6
1000 Ljubljana
E-pošta: info@mslj.si