Prispevki

7. SEJA SVETA ZA MLADE MOL

7. SEJA SVETA ZA MLADE MOL

 

7. seja Sveta za mlade MOL

Na sedmi seji Sveta za mlade MOL smo nadaljevali z razpravo o zasvojenosti iz prejšnje seje. Oblikovani so bili tudi sklepi glede izboljšanja stanja.

Sklenjeno je bilo, da pristojni urad MOL v najkrajšem času skozi široko javno razpravo in vključevanje strokovne javnosti, organizacij ter posameznikov, ki delujejo na področju zasvojenosti, sprejme celovito strategijo obravnave problematike zasvojenosti z drogami v MOL.

Pod točko razno je bil podan predlog o obravnavi problematike prostorov za mladinski sektor.

Predstavnik MSL pa je zahteval pojasnilo glede izvajanja projekta Kul služba!, saj je bilo v medijih zaslediti opozorila o neprimerni obravnavi mladih udeležencev projekta. Urad za mladino je predlagal evalvacijo projekta in izvedbo izboljšav.

Več informacijah o sejah in zapisnikih najdete na: https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/mladi-v-ljubljani/urad-za-mladino/svet-za-mlade-v-mestni-obcini-ljubljana/seje-sveta-za-mlade/

 

Marca 2016 je župan Mestne občine Ljubljana izdal sklep o imenovanju Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana. Naloge Sveta za mlade so:

- spremlja uresničevanja ciljev in ukrepov Strategije MOL za mlade za obdobje 2016-2025;

- daje mnenje k Poročilu o izvajanju Strategije MOL za mlade 2016-2025;

- daje mnenja in predloge k tistim gradivom Mestnega sveta MOL, ki pomembno vplivajo na položaj mladih;

- opozarja na aktualno problematiko, povezano z mladimi v MOL, in daje pobude za njeno razreševanje;

- obravnava pobude, ki jih na MOL posredujejo mladi in so strateške narave ali zadevajo izvajanje lokalne mladinske politike, in se do njih opredeli;

- izvaja druge aktivnosti, ki so povezane s položajem mladih v MOL.

V Svet za mlade Mestne občine Ljubljana so imenovani: Denis Strikovič, Maja Urbanc, Emilija Mitrović, Ksenja Perko, Maja Đević, Nataša Hauzer, dr. Uroš Grilc, Vasko Simeunović, Matic Munc, Matjaž Vodeb


O nas

Smo krovna organizacija ljubljanskih mladinskih organizacij!

Podpira nas: 

 

Twitter

Hitri kontakt

Mladinski svet Ljubljane
Bežigrad 6
1000 Ljubljana
E-pošta: info@mslj.si