Prispevki

6. SEJA SVETA ZA MLADE MOL

6. SEJA SVETA ZA MLADE MOL

 

6. seja Sveta za mlade MOL

Peta seja Sveta za mlade MOL je bila namenjena obravnavi aktualne problematike zasvojenosti mladih z drogami.

Na sejo so bili povabljeni predstavniki treh vidnejših organizacij, ki se v Ljubljani ukvarjajo z zasvojenostjo, t.j. predstavniki društva Stigma, DrogArta in Projekta Človek. Predstavili so svoje delo in največje izzive, s katerimi se srečujejo, ter predloge za izboljšanje položaja glede dela na tem področju.

Ker gre za kompleksno problematiko, smo po temeljiti predstavitvi člani Sveta ocenili, da se razpravo o tej temi nadaljuje na naslednji seji.

Več informacijah o sejah in zapisnikih najdete na: https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/mladi-v-ljubljani/urad-za-mladino/svet-za-mlade-v-mestni-obcini-ljubljana/seje-sveta-za-mlade/

 

Marca 2016 je župan Mestne občine Ljubljana izdal sklep o imenovanju Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana. Naloge Sveta za mlade so:

- spremlja uresničevanja ciljev in ukrepov Strategije MOL za mlade za obdobje 2016-2025;

- daje mnenje k Poročilu o izvajanju Strategije MOL za mlade 2016-2025;

- daje mnenja in predloge k tistim gradivom Mestnega sveta MOL, ki pomembno vplivajo na položaj mladih;

- opozarja na aktualno problematiko, povezano z mladimi v MOL, in daje pobude za njeno razreševanje;

- obravnava pobude, ki jih na MOL posredujejo mladi in so strateške narave ali zadevajo izvajanje lokalne mladinske politike, in se do njih opredeli;

- izvaja druge aktivnosti, ki so povezane s položajem mladih v MOL.

V Svet za mlade Mestne občine Ljubljana so imenovani: Denis Strikovič, Maja Urbanc, Emilija Mitrović, Ksenja Perko, Maja Đević, Nataša Hauzer, dr. Uroš Grilc, Vasko Simeunović, Matic Munc, Matjaž Vodeb

 


O nas

Smo krovna organizacija ljubljanskih mladinskih organizacij!

Podpira nas: 

 

Twitter

Hitri kontakt

Mladinski svet Ljubljane
Bežigrad 6
1000 Ljubljana
E-pošta: info@mslj.si