Prispevki

4. SEJA SVETA ZA MLADE MOL

4. SEJA SVETA ZA MLADE MOL

 

4. seja Sveta za mlade MOL

Na četrti seji je Svet za mlade MOL nadaljeval razpravo o tem kako bi lahko prispevali k lažji integraciji beguncev. Poleg tega se je evalvirala 3. seja in določili smo teme ter termine prihodnjih sej.

V razpravi o integraciji beguncev je bila predlagana vzpostavitev informacijske točke, ki bi lahko bila fizični prostor, ali spletna stran, na kateri bi meščani ali meščanke lahko dobili prave informacije o številu beguncev v Ljubljani, kjer bi se lahko predstavile organizacije, ki delajo z begunci in kjer bi lahko tisti meščani in meščanke, ki to želijo, dobili informacijo, kako lahko pomagajo pri integraciji beguncev. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje dostopnosti javnega prometa za begunce.

Člani sveta smo se strinjali, da se ponovno organizira seja, ki bo namenjena izključno evalvaciji 3. seje in dogovoru o prihodnjem delu.

Več informacijah o sejah in zapisnikih najdete na: https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/mladi-v-ljubljani/urad-za-mladino/svet-za-mlade-v-mestni-obcini-ljubljana/seje-sveta-za-mlade/

 

Marca 2016 je župan Mestne občine Ljubljana izdal sklep o imenovanju Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana. Naloge Sveta za mlade so:

- spremlja uresničevanja ciljev in ukrepov Strategije MOL za mlade za obdobje 2016-2025;

- daje mnenje k Poročilu o izvajanju Strategije MOL za mlade 2016-2025;

- daje mnenja in predloge k tistim gradivom Mestnega sveta MOL, ki pomembno vplivajo na položaj mladih;

- opozarja na aktualno problematiko, povezano z mladimi v MOL, in daje pobude za njeno razreševanje;

- obravnava pobude, ki jih na MOL posredujejo mladi in so strateške narave ali zadevajo izvajanje lokalne mladinske politike, in se do njih opredeli;

- izvaja druge aktivnosti, ki so povezane s položajem mladih v MOL.

V Svet za mlade Mestne občine Ljubljana so imenovani: Denis Strikovič, Maja Urbanc, Emilija Mitrović, Ksenja Perko, Maja Đević, Nataša Hauzer, dr. Uroš Grilc, Vasko Simeunović, Matic Munc, Matjaž Vodeb

 


O nas

Smo krovna organizacija ljubljanskih mladinskih organizacij!

Podpira nas: 

 

Twitter

Hitri kontakt

Mladinski svet Ljubljane
Bežigrad 6
1000 Ljubljana
E-pošta: info@mslj.si