Prispevki

2. SEJA SVETA ZA MLADE MOL

2. SEJA SVETA ZA MLADE MOL

 

2. seja Sveta za mlade MOL

Na drugi seji je Svet za mlade MOL obravnaval 'Pravilnik o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj mladim v starosti od 18. do 29. leta', na dnevnem redu pa je bila tudi točka o zdravju mladih.

Na podlagi Strategije MOL za mlade 2016-2025 je MOL pripravila 'Pravilnik o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim od 18. do 29 leta'. Pravilnik bo podlaga za izvedbo javnega razpisa, na katerem se bodo za stanovanja lahko potegovali izključno mladi.

Predvideno je, da se bodo stanovanja mladim dodeljevala na podlagi žreba kot ene od poti za reševanje stanovanjske problematike, poleg neprofitnih in socialnih stanovanj ipd.

Zdravje mladih
Skladno z dogovorom na prvi seji je drugo sejo Svet za mlade MOL posvetil problematiki »zdravja mladih«. Poudarjeno je bilo, da tema ni dovolj izpostavljena v Strategiji MOL za mlade in da bi Ljubljana lahko leto 2016, ko je nosilka naziva Zelena prestolnica Evrope bolj izkoristila za promocijo zdravja, posebej v luči promocije zdrave prehrane in zdravega načina življenja.

Člani sveta smo ugotovili, da je kar nekaj aktivnosti v Ljubljani za promocijo zdravja, da pa niso dovolj poznane in da ni dovolj sodelovanja med organizacijami, ki se ukvarjajo s tem področjem.

Izpostavljena ja bila možnost organizacije kampanje za zdrav način življenja, promocije kontinuiranih programov, povečanje dostopnosti rekreativnega športa, ureditve urbane infrastrukture, ki omogoča brezplačno športno udejstvovanje, ureditev javnih športnih igrišč skupaj z mladimi, ki jih uporabljajo (kot je predvideno v Strategiji).

Več informacijah o sejah in zapisnikih najdete na: https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/mladi-v-ljubljani/urad-za-mladino/svet-za-mlade-v-mestni-obcini-ljubljana/seje-sveta-za-mlade/

 

Marca 2016 je župan Mestne občine Ljubljana izdal sklep o imenovanju Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana. Naloge Sveta za mlade so:

- spremlja uresničevanja ciljev in ukrepov Strategije MOL za mlade za obdobje 2016-2025;

- daje mnenje k Poročilu o izvajanju Strategije MOL za mlade 2016-2025;

- daje mnenja in predloge k tistim gradivom Mestnega sveta MOL, ki pomembno vplivajo na položaj mladih;

- opozarja na aktualno problematiko, povezano z mladimi v MOL, in daje pobude za njeno razreševanje;

- obravnava pobude, ki jih na MOL posredujejo mladi in so strateške narave ali zadevajo izvajanje lokalne mladinske politike, in se do njih opredeli;

- izvaja druge aktivnosti, ki so povezane s položajem mladih v MOL.

V Svet za mlade Mestne občine Ljubljana so imenovani: Denis Strikovič, Maja Urbanc, Emilija Mitrović, Ksenja Perko, Maja Đević, Nataša Hauzer, dr. Uroš Grilc, Vasko Simeunović, Matic Munc, Matjaž Vodeb

 


  #Mladi , #MSL , #MOL

O nas

Smo krovna organizacija ljubljanskih mladinskih organizacij!

Podpira nas: 

 

Twitter

Hitri kontakt

Mladinski svet Ljubljane
Bežigrad 6
1000 Ljubljana
E-pošta: info@mslj.si